Baan- en parkreglement

December 2013
 
1.      Toegang
1.1    De tennisbanen zijn alleen toegankelijk voor leden en gasten van de vereniging. Onder gasten wordt in dit verband verstaan competitietegenstanders, toernooideelnemers en introducés (zie Art. 8).
 
2.      Kleding en gedragsrichtlijnen
2.1    Tenniskleding is verplicht en tennisschoenen met een ondiep profiel zijn vereist. De banen mogen beslist niet met ander schoeisel worden betreden.
2.2    Ouders, die hun kinderen meenemen, moeten er voor zorgen dat zij niet op de banen komen en niet tot last zijn van andere spelers.
2.3    Op of rond de banen mag geen onnodig lawaai worden gemaakt.
2.4   Wanneer u uw hond beslist niet thuis kunt laten, mag deze alleen aangelijnd op het park.
2.5    Fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsklemmen bij de ingang van het park.
 
3.      Openstelling
3.1   De tennisbanen dienen gesloten te blijven tussen 23.00 uur en zonsopgang. Indien noodzakelijk, kan de baanverlichting worden ingeschakeld. Deze verlichting gaat om 23.00 uur automatisch uit.
3.2   De bardienst eindigt om 23.00 uur. Indien de barvrijwilliger bereid is langer te blijven, kan dit uitsluitend tot 1 uur na de laatste wedstrijd. Het clubgebouw dient gesloten te zijn tussen 24.00 uur en zonsopgang.
3.3    Afwijkingen van de onder 3.1. en 3.2 genoemde sluitingstijden dienen tijdig schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur.
 
4.      Huis- en gedragsregels alcoholgebruik / roken
4.1    Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in de kantine of elders op het park te gebruiken.
4.2    Alcoholhoudende dranken mogen  alleen in de kantine of op het terras genuttigd worden (dus niet in kleedkamers of langs de banen).
4.3    Aan jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.
4.4    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpromillage aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.
4.5    Personen, die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
4.6    Uiteraard worden de wettelijke regels gehandhaafd.
4.7    Het is verboden te roken in alle ruimtes van het clubgebouw.
 
5.      Sleutels
5.1    De sleutels van het clubgebouw kunnen door leden worden afgehaald en terugbezorgd op het bekende adres. De sleutels van de keuken kunnen alleen worden afgehaald door de persoon die op de betreffende dag bardienst heeft. Bezorg bij het afhalen en terugbezorgen van de sleutels a.u.b. zo min mogelijk overlast. De laatste persoon dient alle sleutels in de groene brievenbus te deponeren.
5.2    De secretaris van de vereniging draagt zorg voor het beheer van alle sleutels van de vereniging. De sleutels, uitgezonderd de kluis‑ en archiefkastsleutels, zijn in uitzonderlijke gevallen (afgetekend) verkrijgbaar bij de secretaris.
 
6.      Onderhoud
 6.1    Redcourt / Smashcourt banen vergen weinig onderhoud. Eén keer per week worden de banen gesleept met de grote driehoeksbezem achter de trekker. Dit gebeurt door de groundsman.
De banen hoeven nooit gesproeid te worden.
6.2    Leden van de vereniging dienen na afloop van een partij de baan te slepen met de aanwezige sleepnetten; dit om de infill een beetje los te maken. Het slepen dient binnen de eigen speelperiode te gebeuren.
6.3    In principe zullen zich geen plassen op de banen kunnen vormen. Spelen bij regenval en onmiddellijk daarna is toegestaan.
6.4    Er kan in principe het gehele jaar worden getennist, ook bij kale vorst. Bespeling van de banen bij ijzel is, uit veiligheidsoverwegingen, af te raden.
6.5    Betreding van een besneeuwde baan is niet toegestaan. Dit zal ijsvorming veroorzaken die zich aan de toplaag vasthecht en, afhankelijk van de temperatuur, langzamer ontdooit. Het is evenmin toegestaan de sneeuw van de banen te verwijderen.
6.6.   Spelen op de banen tijdens dooi is ten strengste verboden. De banen blijven onbespeelbaar zolang de vorst niet uit de totale constructie in de bodem is verdwenen. Na sneeuwval of vorst bepaalt de baancommissaris of de banen weer bespeelbaar zijn. De leden worden hierover geïnformeerd via de website.
6.7    De groundsman kan, in overleg met het bestuur besluiten tot het (tijdelijk) sluiten van één baan of van meerdere banen.
6.8    Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisbanen:
a  Tracht het veroorzaken van schade aan de baan te voorkomen.
b  Plaats geen terrasstoelen op de baan.
c  Spaar het net (niet leunen of zitten op, hangen tegen of springen over het net).
d  Problemen met de baan of de netten s.v.p melden aan de baancommissaris.
e  Glaswerk op de banen is niet toegestaan.
f  Laat kinderen niet met de lijnenvegers spelen.
g Afval in de prullenmanden deponeren en lege flessen terugbrengen naar de bar.
 
7.      Reservering
7.1    Elk lid ontvangt aan het begin van het seizoen een ledenpas. Deze pas geeft recht op het reserveren van een speelperiode. De duur van een speelperiode is 45 minuten.
7.2    Elk lid, dat gedurende een bepaalde periode van een baan gebruik wil maken, is verplicht voor die periode te reserveren met zijn of haar ledenpas.
7.3    Banen die zijn gereserveerd voor districtscompetitie, interne competitie, toernooien, tennislessen en training worden met aparte labels aangegeven.
Uitgangspunt is dat altijd minimaal één baan beschikbaar blijft voor recreatief tennis, m.u.v. het open toernooi, de clubkampioenschappen (sr. en jr.) en de districtscompetitie. In bepaalde gevallen kan het bestuur beslissen om alle banen toe te wijzen aan een activiteit.
7.4    Vanaf het moment van reserveren dient er minimaal één persoon van degenen die gaan tennissen op het park aanwezig te zijn. Deze persoon mag afhangen in afwachting van de andere speler(s), Verlaat deze speler het park ná gereserveerd te hebben, dan verliest men het recht van spelen voor de gereserveerde periode.
7.5    Het is niet toegestaan met de ledenpas van een ander te reserveren.
7.6    Indien een baan is gereserveerd door 2 personen en alle andere banen ook zijn gereserveerd, dan heeft men het recht om bij te hangen. Is een speeltijd echter aangevangen, dan hoeven reserveringen voor deze periode niet te worden geaccepteerd.
7.7    Het is een lid pas toegestaan zijn / haar  ledenpas van een gereserveerde periode te verwijderen en een volgende periode te reserveren, wanneer de eerstgenoemde periode geheel is verstreken. Wanneer men een wedstrijd speelt, les of training heeft, mag men pas na afloop daarvan voor een volgende periode reserveren.
7.8    Het is toegestaan dat leden maximaal 15 minuten vóór de aanvang van een door hen gereserveerde periode van die baan gebruik maken, mits deze niet is  gereserveerd door anderen.
7.9   Juniorleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn (art. 4 lid 4 van de Statuten). Juniorleden hebben dezelfde speelrechten als seniorleden: op baan 1 tot 20.00 uur, op baan 2 tot 20.15 uur en op baan 3 tot 20.30 uur.
Reserveringen door juniorleden van baan 1, 2 of 3 voor perioden vanaf genoemde tijden kunnen door seniorleden ongedaan gemaakt worden.
Op baan 4 hebben junior- en seniorleden gelijke rechten gedurende de gehele openstelling van de baan. Dit houdt tevens in dat seniorleden die met juniorleden wensen te spelen in perioden, ná genoemde tijden m.b.t. tot de banen 1, 2 en 3, gebruik dienen te maken van baan 4, tenzij er op de andere banen niet gespeeld wordt.
 
8.      Introductie                                                                                                                             
8.1    Ieder lid, rechtmatig in het bezit van een ledenpas, heeft het recht tegen betaling een gastspeler te introduceren. Deze introductie kent de volgende voorwaarden, vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement:
a  eenzelfde gastspeler kan niet meer dan twee keer per verenigingsjaar worden geïntroduceerd;
b  de geldigheidsduur van een introductie is één kalenderdag;
c  gastspelers spelen altijd met of tegen leden van de vereniging;
d  reservering van een speelperiode voor een gastspeler dient te geschieden  met een daartoe bestemd en tegen betaling te verkrijgen introductiekaartje.
Bij constatering van misbruik van de introductieregeling kan het bestuur het betrokken lid een boete opleggen
8.2    Een introductiekaartje is tegen betaling verkrijgbaar bij de ledenadministratie en het sleuteladres.
8.3    Gastspelers worden geacht zich te houden aan het Baan/Park Reglement.
 
9.      Verhuur
9.1    Uitsluitend in overleg met het bestuur bestaat een beperkte mogelijkheid tot verhuur van de tennisbanen ten behoeve van het gebruik door bedrijven of groepen. De hieraan verbonden voorwaarden zijn:
a  verhuur betreft het gebruik van maximaal drie banen;
b  verhuur vindt plaats door de vereniging tegen een door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag.
9.2    Het dagelijks bestuur houdt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan verhuur. Dit om eigen leden voldoende speelmogelijkheden te kunnen bieden.
 
10.   Tennislessen
10.1 Voor leden van de vereniging bestaat de gelegenheid tot het volgen van tennislessen, verzorgd door een gediplomeerde tennislerares / leraar. Deze lessen worden zowel in de avonduren als overdag gegeven. Dit gedurende het gehele tennisseizoen, met uitzondering van de schoolvakanties.
10.2 De tennislessen worden gegeven op baan 3 (en baan 4, indien er op 2 banen les wordt gegeven). Deze baan (banen) kan (kunnen) gedurende de tennislessen niet worden gereserveerd door leden. I.v.m. selectietraining kan er overdag op 2 banen lesgegeven worden..
10.3 De voorwaarden voor het volgen van tennislessen worden door het bestuur, in overleg met de tennislerares / leraar per verenigingsjaar en vóór aanvang van het tennisseizoen vastgesteld.
10.4 Jeugdlessen.
Ieder jeugdlid t/m 12 jaar (het jaar waarin men 12 wordt) is verplicht lessen te volgen. Jeugdleden van 13 jaar (het jaar waarin men 13 wordt) en ouder moeten minimaal 3 jaar les gevolgd hebben. Competitiespelers blijven hun lesverplichting houden.
 
11.    Verzekering / EHBO / AED
11.1 De vereniging kent een continue aansprakelijkheidsverzekering, omvattende aansprakelijkheid van:
a  bestuursleden tegenover leiders en leden;
b  leiders tegenover leden,
c leden tegenover derden, voorzover ook bestuursleden/leiders aansprakelijk zijn.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van leden tegenover elkaar.
11.2 In het clubhuis is er een EHBO verbanddoos aanwezig.
Telefoon Huisartsenpraktijk Kamerik: (0348) 401206
11.3  De Automatische Externe Defibrillator (AED) is bedoeld voor eerste hulpbehandeling van slachtoffers die symptomen van een plotselinge hartstilstand vertonen en die niet reageren en niet ademen.
Het apparaat analyseert automatisch het elektrocardiogram (ECG) van de patiënt via  defibrillatie-ellektroden die op de blote borst zijn aangebracht en dient automatisch een schok toe, als dit nodig is.
De AED heeft één knop en geeft de hulpverlener aanwijzingen, via een combinatie van gesproken tekst, hoorbare waarschuwingen én zichtbare mededelingen op een display. Het apparaat hangt in de hal naast de knoppen van de baanverlichting.
 
12.   Overig
12.1 De aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden, de groundsman, met betrekking tot hetgeen in dit Baan / Park Reglement wordt vermeld, dienen te worden opgevolgd. Bij het niet navolgen hiervan kan door het bestuur het speelrecht  worden ontzegd, overeenkomstig de Statuten.
12.2 In die gevallen, waarin dit Baan / Park Reglement geen duidelijkheid verschaft over het gebruik van het clubgebouw, het tennispark en de tennisbanen beslist het bestuur.

Over de club Overzicht