Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het zal je niet ontgaan zijn dat, met ingang van 25 mei, de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inmiddels zijn wij er, mede dankzij de adviezen van een genereuze advocaat, in geslaagd om een Privacy Verklaring op te stellen. In dit document kun je o.a. lezen:

  • welke persoonsgevens wij verwerken
  • met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
  • met wie de persoonsgegevens worden gedeeld
  • hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
  • hoe persoonsgegevens worden beveiligd
  • welke rechten je hebt
  • hoe wij zullen handelen bij een eventueel datalek
  • bij wie je terecht kunt met vragen of klachten

Heel prettig is dat het nieuwe ledenadministratieprogramma van AllUnited je de mogelijkheid biedt om zelf uw persoonsgegevens aan te passen/te beperken. (Zie het artikel over de nieuwe website.)

Vanaf 2018 ontvang je geen ledenlijst meer met namen, adressen en telefoonnummers van alle leden. Bovendien kun je de ledenlijst niet meer raadplegen in de Informatiemap in het clubhuis om een tennismaatje te zoeken.

Alle bestuurs- en commissieleden zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens; daarom zullen zij een Geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Foto's van minderjarige leden mogen alleen op de website of op facebook worden geplaatst na toestemming van een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Daarom zal hen binnenkort worden gevraagd om de Toestemmingsverklaring voor het publiceren van beeldmateriaal te ondertekenen.

Beeldmateriaal van volwassenen mag vrij gepubliceerd worden, behalve als de afgebeelde persoon een “redelijk belang” heeft om zich tegen publicatie te verzetten.

In de Procedure Melding van een Datalek hebben wij omschreven hoe wij zullen handelen in het geval er sprake is van persoonsgegevens die gelekt zijn.

In de komende periode zal het Privacybeleid verder worden uitgewerkt en aan de leden worden voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering van maart 2019.

Alle genoemde documenten zijn binnenkort in te zien op de website bij Regelementen.

Nieuws overzicht