Uitgaven voor renovatie goedgekeurd!!

Woensdag 31 maart hielden we de Algemene Ledenvergadering online.  Er waren 15 deelnemers en 4 leden hadden een volmacht afgegeven.

Uit de jaarverslagen bleek het bijzondere karakter van 2020, met veel activiteiten die vervielen. De sfeer was goed, de leden worden bedankt voor hun coöperatieve gedrag en hun begrip voor de gang van zaken. Het terrein werd goed onderhouden en lag en ligt er puik bij.

Vorig jaar hadden we de begroting bijgesteld met het oog op te verwachten lagere inkomsten. Gelukkig zijn we het jaar financieel goed doorgekomen, mede dankzij de ontvangen overheidssubsidie. Daardoor kon het jaar ruim in de plus worden afgesloten en blijft het meerjarenplan op schema. Ook positief is het ledenaantal dat we voor 2021 begrotingstechnisch – voor het eerst sinds een aantal jaren – op 200 senioren konden zetten. Tennis is een populaire sport in deze tijd. De afgelopen jaren is een groep ‘jongere’ leden ingestroomd. Het aantal jeugdleden liet het afgelopen jaar een daling zien, maar oogt nu weer stabiel; voor de begroting zijn we uitgegaan van 50 jeugdleden. 

Gezien onze financiële positie en de geringe inflatie is besloten om de contributie en de bijdrage niet-actief gelijk te houden. 

De Kascommissie was zeer tevreden over het werk van de penningmeester en meldde in haar verslag een aantal aanbevelingen, die zullen worden overgenomen. 

De oproep om mee te helpen aan de renovatie van het materieel- en voorraadhok leverde veel aanbod op, enerzijds van ‘handjes’, anderzijds van deskundigen. Onder leiding van de voorzitter heeft een kleine groep een plan gemaakt, waardoor er een ruim en goed bereikbaar voorraadhok ontstaat, met daarnaast een ruim en  functioneel materieelhok en er tot slot een overdekt terrasdeel bij baan 1 en 2 komt. Na een uitgebreide bespreking van het plan, waarbij bleek dat een drietal leden hun twijfels hebben over de terrasplannen, werd de leden gevraagd toestemming te verlenen voor de benodigde extra uitgaven van € 22.500.00. Zestien leden gingen volledig akkoord; 3 leden gingen niet akkoord met het deel voor het terras. Het plan wordt in april verder uitgewerkt, in mei wordt er gesloopt en in juni start de uitvoering. 

Ook bevestigden de leden de toestemming voor de uitgaven voor vernieuwing van terras en meubilair: € 3.500,00. 

In afwezigheid van de voorzitter werd Vincent unaniem opnieuw tot voorzitter herkozen.

 

Nieuws Overzicht